คำถามที่พบบ่อย

1. สายพันธ์ที่นำมาใช้
- สายพันธุ์หางเต่าก้านแดง
- เพชรบุรี 05
- ตะนาวศรี


2. ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้า ๓๓
ฉบับ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๙๐ งราชสีห์บาบักษา ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐


ประกาศกระทรวงยี่สิบ
เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ม. 3
อาศัยอำนาจตามความในม. ๖ ส่วนหนึ่งและระเบียบ ๘ (๑) และ (๒) แห่งเตียง
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. การบริหารกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาติดโทษให้โทษประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศสำนักข่าวระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ยี๑
(๒) ประกาศกระทรวงแจ้งเรื่องชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. รอบสองวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. บีทู
ข้อ ๒ ให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อดังต่อไปนี้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามหายาเสพติดให้โทษ บัวบกและฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๑) กัญชา (cannabis) พืชในสกุลกัญชาและศาสนาหรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพืชเช่นยางรถยนต์หรือสารดังต่อไปนี้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศไม่จัดเป็นยาเสพติดให้ โทษในประเภท ๕
(ก) หนวดเครากิ่งก้านและต้น
(ข) ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
(ค) สารพิษที่มีสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) เป็นส่วนผสมและต้องมีสารเตตราไฮแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก
(ง) เรือหรือกากที่ผ่านจากการสูบบุหรี่และต้องมีสารหนูไฮด์แคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก
(๒) ชาชง (hemp) ต้นซึ่งมีชื่อทางฟ้าว่า Cannabis sativa L. subsp. sativa ระบบย่อยสลายของพืชกัญชา (Cannabis sativa L. ) และโรคหรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพืชที่มีอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศไม่จัด เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕

(ก) หนวดเครากิ่งก้านและต้น
(ข) ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
(ค) สารพิษที่มีสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) เป็นส่วนผสมและต้องมีสารเตตราไฮแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก


หน้า ๓๔๔
ฉบับ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๙๐ งราชสีห์บาบักษา ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐


(ง) เมล็ดพันธุ์กัญชา, น้ำมันจากเมล็ดกัญชา (hemp seed oil) หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชา (hemp seed extract)
(จ) เต้าหรือไซที่ออกจากการชงชาและต้องมีสารพิษเบตารไฮแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก
(๓) พืชท้ายพืชซึ่งมีชื่อเรียกว่า Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. และปรับปรุงหรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพืชเช่นแอลคาลอยด์
(๔) พืชฝืดเคืองซึ่งมีชื่อเรียกว่า Papaver somniferum L. และ Papaver bracteatum Lindl. หรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้บ้าบิ่นหรือแอลคาลอยด์ของฝิ่น
(๕) เห็ดขี้ควายหรือต้นเห็ดขี้ควายซึ่งมีชื่อเรียกว่า Psilocybe cubensis (Earle) นักร้องหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้สาร psilocybin หรือ psilocin
นำเข้าสารหรือสารตามขั้นตอนหนึ่ง (๑) (ก) (ข) (ค) และ (ง) และ (๒) (ก) (ก) (ค) (ง) และ (จ) ให้นำเข้าตามกฎหมายว่า ด้วยยาเสพติดให้โทษวิธีการกำจัดขนกัญชากัญชาของกัญชาและอุปกรณ์ป้องกันข้อผิดพลาดในกรณียาเสพติดให้โทษตามข้อที่เป็นสารควบคุมคุณภาพในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของการตรวจสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งเป็นผู้สอนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการแพทย์และต้องใช้ตามหลักการของหลักการที่ให้พลังงานจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันสจากวันประกาศในราชสีห์ชะแงกซาไป
ประกาศวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. ม. 3
อนุพันธ์ชาญวีรกูล
ร้านว่าการกระทรวงสาขา


3. แหล่งที่มา
- บริษัท สยามแคนนาบิซ จำกัด ได้ร่วมกับวิสหกิจชุมชนบ้านทุ่งแพมต่างจังหวัดแม่ฮงสอนและ THCG Group ในการพัฒนาผลิตภันฑ์จากพืชเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ยาเมาติด

4. คุณภาพของกัญชา

- เกรดทางการแพทย์”


5. ใบกัญชามีสาร THC, CBD หรือไม่
- มีน้ำตกจากแหล่งผลิตคุณภาพที่ทาง บริษัท สยามแคนนาบิซคัดมาเป็นเกรดทางการแพทย์เหมาะสำหรับทุกคนผลิตภันฑ์มีสาร THC และ CBD และปลอดภัยต่อการคำนวณตามกฎที่กำหนด


6. สำหรับร้านค้าที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์จากสถาบันที่ไม่ใช่ยาเสพติดไปใช้

- สำหรับร้านค้าที่ต้องการนำผลิตภันฑ์จากกัญชาที่ไม่ยาติดไปประกอบกิจการสามารถส่งอีเมล

แสดงความต้องการมาที่ info@siamcannabiz.com และจากทาง บริษัท จะติดต่อกลับตามคิว


7. เอกสารประกอบสำหรับกิจการร้านอาหาร / คาเฟ่ที่ต้องการนำไปสู่การใช้

- เอกสารรับรองการซื้อขายที่ระบุแหล่งที่มาของหมายเลขล็อตที่ตัดรวมถึงชื่อผู้ซื้อ (รัฐกำหนด)
-MOA สำหรับ บริษัท สยามแคนนาบิซ จำกัด กับผู้ประกอบการเพื่อป้องกันและแสดงความเป็นข้อตกลงว่าจะปฏิบัติทุกอย่างใต้กฎระเบียบของกฎหมาย

-Certificate ที่ทาง บริษัท สยามแคนนิซออกให้เพื่อรับรองว่าผู้ประกอบการใช้วิธีที่ไม่ใช่ยาเสพติดจากแหล่งเพาะปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีคุณภาพ Medical grade และ GPO รับรอง


8. ระบบการติดตาม

- ทาง บริษัท สยามแคนนาบิซพัฒนาระบบการติดตามการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่ไม่ยาติดเชื้อในการซื้อขายโดยจะมีการติดหมายเลขติดตามในธุรกิจและจะมีระบบข้อมูลฐานข้อมูลของผู้ประกอบการสำหรับข้อมูล ให้กับทางการเงินงานรัฐบาลกรณีที่มีการมาตรวจ


9. ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น

-MOA ค่าบริการ 50,000 บาท
- ทุกทรีทเนอร์จะได้รับส่วนลด 10% ของ บริษัท ของ บริษัท สยามแคนนาบิซ จำกัด
- ช่วงเวลา MOA 1 ปีสัญญาต่อนิยม