ข้อแตกต่างระหว่าง Indoor VS Outdoor VS Greenhouse


การปลูกกัญชาถูกแบ่งออกด้วยกัน 3 วิธี ด้วยกัน คือ การปลูกแบบระบบปิด (Indoor), การปลูกระบบ Greenhouse, และการปลูกแบบกลางแจ้ง (Outdoor) โดย Siam Cannabiz ใช้การปลูกแบบ Greenhouse ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่นำไปใช้ทางการแพทย์ (Medical Grade)

หลายคนสงสัยความแตกต่างระหว่างการปลูกทั้ง 3 วิธี ให้ผลดีและผลเสียอย่างไร หรือให้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหน และมีคุณภาพอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบ

ระบบปิด (Indoor)

การปลูกระบบปิด (Indoor) เป็นการปลูกที่ผู้ปลูกสามารถควบคุมการเติบโตได้ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความสว่าง ระยะเวลาของแสง รวมไปถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ให้เหมาะสมกับกัญชาแต่ละสายพันธุ์ การปลูกระบบปิดเป็นการปลูกกัญชาที่ใช้ทุนสูงที่สุด แต่ก็ได้มาซึ่งคุณภาพมากที่สุด และเป็นการปลูกที่ไม่ต้องสนใจฤดูกาล นั้นก็หมายความว่าผู้ปลูกเองจะสามารถควบคุมผลผลิตที่ได้ในแต่ละรอบ และการปลูกกัญชาระบบปิด มักให้สาร THC CBD ในปริมาณที่มากกว่าเมื่อเทียบกับการปลูกกัญชาในแบบอื่นๆ แต่ข้อเสียของการปลูกระบบปิด คือ ถ้าผู้ปลูกเองปลูกแบบตามมีตามเกิด ไม่มีการควบคุมหรือทำความสะอาด ก็อาจส่งผลต่อคุณภาพของกัญชาได้เช่นกัน

การปลูกแบบกลางแจ้ง (Outdoor)

การปลูกแบบกลางแจ้งเป็นการปลูกที่ต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก เป็นการปลูกกัญชาที่ใช้ต้นทุนต่ำที่สุดและทำให้กัญชาแสดงศักยภาพออกมาได้มากที่สุด ซึ่งภูมิอากาศ น้ำ และสภาพดินมีผลกระทบต่อคุณภาพและการปริมาณโดยตรง แต่ปริมาณสาร THC และ CBD รวมไปถึงปริมาณการออกผลผลิตอาจไม่คงที่หรืออาจได้รับสารต่ำกว่าที่คาดการณ์อาจต้องใช้วัตถุดิบมากขึ้น ซึ่งการปลูกแบบกลางแจ้งเหมาะสำหรับปลูกเพื่อนำเส้นใย เมล็ด และส่วนอื่นนำไปใช้ประโยชน์ ยกเว้นช่อดอก เพราะอาจไม่ได้ตามคุณภาพตามต้องการ

การปลูกแบบ Greenhouse

เป็นหนึ่งในวิธีการปลูกกัญชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเป็นการนำข้อดีและข้อเสียของ Indoor และ Outdoor มาผสมผสานกัน การปลูก Greenhouse เป็นการปลูกที่ใช้แสงจากพระอาทิตย์ เหมาะสำหรับเมืองที่แล้งแดดแรงและไม่มีเมฆ ทำให้ได้ผลผลิตที่สม่ำเสมอและอุดมไปด้วยคุณภาพ แต่ถ้าอยู่ในช่วงฤดูฝนก็อาจส่งผลให้ผลผลิตกัญชาได้น้อยลง เพราะได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ การปลูกแบบ Greenhouse ยังสามารถควบคุมความชื้นและปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ได้ รวมไปถึงป้องกันแมลงและศัตรูที่รบกวนต้นกัญชาที่เราปลูก

การปลูกทั้ง 3 วิธี เหมาะสมอย่างไร ขึ้นอยู่กับการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ หรือนำส่วนใดไปใช้ประโยชน์ เช่น ส่วนของใบและลำต้นที่สามารถนำไปประกอบอาหาร ใช้ดอกไปสกัดสาร หรือใช้ในอุตสาหกรรม หรือครัวเรือน รวมถึงภูมิประเทศ  ความชื้น อุณหภูมิ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกว่าการปลูกกัญชาแบบไหนเหมาะสมที่สุด

 

ที่มา : www.leafly.com/news/strains-products/what-to-buy-greenhouse-vs-indoor-vs-outdoor-cannabis-growing

www.consultandgrow.com/which-is-best-cannabis-cultivation-indoors-vs-outdoor-vs-greenhouse/

www.baanmug.com/post/greenhousecannabis


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published